"เพราะเราเข้าใจเรื่อง

เสียงรบกวน"

 

             เสียงดังรบกวน เป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่มีใครเข้าใจหากไม่ได้ประสบกับปัญหานั้นด้วยตนเอง นอกจากเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญแล้ว เสียงรบกวนยังทำให้ผู้รับเสียงมีภาวะความดันโลหิตสูง เกิดภาวะเครียดนอนไม่หลับ อารมณ์แปรปรวนและฉุนเฉียวหงุดหงิดง่าย ดังนั้นแหล่งกำเนิดเสียงที่ก่อให้เกิดมลพิษททางเสียงและส่งผลกระทบต่อผู้รับเสียง ต้องทำการปรับปรุงหรือลดระดับเสียงลงให้อยู่ในค่าระดับการรบกวนที่กฎหมายกำหนด ซึ่งการปรับปรุงเรื่องเสียงรบกวนให้สัมฤทธิ์ผลนั้น สามารถใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการวัด และประเมินเสียงรบกวนที่มีความพร้อมด้านเครื่องมือ ความเข้าใจในวิธีการตรวจวัดและข้อกฎหมาย รวมไปถึงประสบการณ์ในการค้นหาแนวทางการลดเสียงรบกวนที่สอดคล้องกับปัญหาหน้างาน

DESIGNED FOR COMFORT,

ENGINEERED FOR CONTROL

             เสียงดังเกินค่ามาตรฐาน ในโรงงานหรือสถานประกอบกิจการ นอกจากจะเป็นการละเมิดกฎหมายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงานแล้ว ยังส่งผลให้ผู้สัมผัสเสียงมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยินอีกด้วย ที่สำคัญคือเมื่อมีการสูญเสียการได้ยินเกิดขึ้นแล้ว แทบจะไม่มีทางในการรักษาหรือฟื้นฟูกลับมาได้อีกนอกจากจะใช้เทคนิคการรักษาทางการแพทย์ที่มีราคาสูงมาก การควบคุมเสียงในโรงงานหรือสถานประกอบการให้อยู่ในค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด จึงถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ รวมไปถึงผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง ในการควบคุมเสียงตามหลักวิศวกรรมหรือจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในพื้นที่ที่มีระดับเสียงเกินค่ามาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรที่นับเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดในการดำเนินธุรกิจขององค์กร

เราคือผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดการและ ควบคุมมลพิษทางเสียง

ที่ยินดีให้บริการดังต่อไปนี้

งานบริการให้คำปรึกษาการแก้ปัญหาเสียงดังรบกวนและเสียงดังเกินค่ามาตรฐานในโรงงาน

งานตรวจวัด วิเคราะห์ และประเมินค่าระดับการรบกวน ค่ามาตรฐานเสียงในการปฏิบัติงาน

งานศึกษาความเป็นไปได้ในการลดเสียงและงานตัวแบบจำลองด้านคณิตศาสตร์

งานออกแบบอุปกรณ์และดัดแปลงเครื่องจักรเพื่อลดระดับเสียงรบกวน

งานก่อสร้าง ติดตั้ง ประกอบอุปกรณ์ลดเสียงรบกวน

About Us
เกี่ยวกับ เรา
 

บริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด

จากประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหามลภาวะทางเสียงให้แก่ลูกค้าตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ทำให้เราเข้าใจความรู้สึกของผู้ได้รับผลกระทบและเข้าถึงความต้องการของเจ้าของแหล่งกำเนิดเสียง เพราะการแก้ปัญหาด้านมลภาวะทางเสียงไม่ได้จบอยู่ที่การใช้วัสดุหรือฉนวนกันเสียงแต่เพียงอย่างเดียว การเข้าใจถึงสาเหตุหลักของปัญหาที่แท้จริงจะช่วยให้การควบคุมเสียงทำได้ตรงจุด ได้ผลมากแต่มีค่าใช้จ่ายน้อย เราจึงให้ความสำคัญกับบุคลากร องค์ความรู้ เครื่องมือ ข้อกฎหมาย รวมไปถึงเทคนิคการชี้บ่งและการประเมินเพื่อหาคำตอบหรือแนวทางการควบคุมเสียงที่เหมาะสมให้แก่ผู้รับบริการ

วัตถุประสงค์ของบริษัท

 เพื่อแก้ไขปัญหาเสียงรบกวนที่กระทบต่อคุณภาพชีวิต

 เพื่อแก้ไขปัญหาเสียงดังเกินค่ามาตรฐานในโรงงานอุตสาหกรรม

วิสัยทัศน์

เราจะรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานด้านคุณภาพในการให้บริการ
และความรับผิดชอบ
ต่อสังคมตลอดจนคู่ค้าทุกระดับ 
เพื่อพัฒนาและสร้างสัมพันธภาพของพันธมิตร
ทางธุรกิจ
ร่วมกันโดยบริษัทมีวิสัยทัศน์แน่วแน่คือ

“เป็นองค์กรชั้นนำในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ”

พันธกิจ

สร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งด้านคุณภาพสินค้า 
มาตรฐานการบริการและภาพลักษณ์องค์กร

ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับการค้นคว้าวิจัย
พัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีในการดำเนินงาน

พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพในงานความสุข 
และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ส่งเสริมการพัฒนาด้านธุรกิจอย่างยั่งยืนร่วมกับ
พันธมิตร ทั้งในและต่างประเทศ

มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและ 
ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม

ความเห็นจากผู้ใช้บริการ

ลูกค้าของเรา

พันธมิตรทางธุรกิจ

แบรนด์ชั้นนำที่ทำงานร่วมกับเรา