เกี่ยวกับเสียง >> ระบบอวัยวะที่ได้ยินเสียงของมนุษย์
About noise
เกี่ยวกับเสียง

หู (Ears)

หูเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่รับรู้การได้ยินเสียง มีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน คือ หูชั้นนอก หูชั้นกลาง และหูชั้นใน ซึ่งหูจะทำให้เกิดการได้ยินและเข้าใจความหมายขณะสื่อสารกัน ช่วยให้จำแนกได้ว่าทิศทางของเสียงมาจากไหน ช่วยให้เอาตัวรอดปลอดภัยได้จากอันตรายที่เราได้ยินใกล้ตัว หูของมนุษย์เราเกี่ยวข้องกับดวงตา กล่าวคือเซลล์ขนและของเหลวในหูมีการสื่อสารกับประสาทการรับรู้ในสมองส่วนหน้า ซึ่งเป็นศูนย์รวมของประสาทรับความรู้สึกต่างๆและรับรู้การเคลื่อนไหว การมองเห็น การได้ยิน การรู้กลิ่นและรสชาติ รวมไปถึงการสนทนา โดยหลังจากที่หูรับเสียงก็จะส่งสัญญาณให้สมองส่วนหน้าแปลความหมายและเชื่อมความสัมพันธ์กับการมองเห็น

หูชั้นนอก (External ear)

หูชั้นนอกจะประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน คือ ใบหูและช่องหู ซึ่งเราสามารถมองเห็นสองส่วนนี้ได้จากภายนอก โดยหูชั้นนอกซึ่งเป็นกระดูกอ่อนหุ้มด้วยผิวหนังจะทำหน้าที่รวบรวมเสียงจากทิศทางต่างๆและนำเสียงเข้าสู่ช่องหูหรือรูหู ช่องหูมีหน้าที่ส่งต่อเสียงที่รับมาไปต่อยังเยื่อแก้วหู โดยช่องหูจะมีส่วนที่เป็นกระดูกอ่อนติดกับใบหูและกระดูกแข็งที่เป็นส่วนโพรงมาจากกระดูกขมับ ปลายท่อจะมีเชื่อมต่อกับเยื่อแก้วหูซึ่งเป็นแผ่นบางๆที่มีการเคลื่อนที่เมื่อมีคลื่นเสียงมากระทบ นอกจากนี้ภายในช่องหูจะมีต่อม Ceruminous สำหรับสร้างขี้หูและมีขนเล็กๆ สำหรับป้องกันแมลงและสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในหูด้วย

หูชั้นกลาง (Middle ear)

หูชั้นกลางจะเป็นส่วนของหูที่อยู่ถัดจากหูชั้นนอก เริ่มจากเยื่อแก้วหูเข้าไปในช่องว่างที่เป็นโพรงภายในของกระดูกขมับซึ่งเป็นกระดูกนำเสียงที่เป็นกระดูกอ่อน 3 ส่วนคือ กระดูกค้อน กระดูกทั่งและกระดูกโกลน โดยชิ้นส่วนทั้งสามจะรับเสียงต่อจากเยื่อแก้วหู โดยภาพรวมแล้วหูชั้นกลางจะทำหน้าที่ป้องกันเสียงดังไม่ให้หูได้รับอันตรายจากเสียงดังหรือการเปลี่ยนแปลงของความดันบรรยากาศมากๆ และทำหน้าที่ขยายเสียง

หูชั้นใน (Inner ear)

หูชั้นในเป็นระบบที่มีความซับซ้อนมากและเป็นส่วนสำคัญเกี่ยวกับกลไกการได้ยินและการทรงตัวของมนุษย์ มีอวัยวะรูปก้นหอย (Cochlea) ในลักษณะเป็นโพรงและมีของเหลวอยู่ภายใน โดยปลายประสาทสมองเกี่ยวกับการได้ยินจะอยู่ภายในกระดูกรูปหอยโข่งนี้ และมีอวัยวะรับเสียงเรียกว่า Organ of corti ประกอบด้วย เซลล์ขน แผ่นเยื่อวุ้นบางๆ และเส้นประสาทรับความรู้สึก ระบบของหูชั้นในจะมีความอ่อนไหวและตอบสนองต่อความถี่เสียงที่ไม่เท่ากัน