ความรู้ >> จัดอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
KNOWLEDGE
ความรู้

การจัดการเสียงดังในสถานที่ทำงานและกรณีศึกษา

NTi ได้รับเกียรติจาก “ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ให้ดำเนินการจัดอบรมเรื่อง “การจัดการเสียงดังในสถานที่ทำงานและกรณีศึกษา” ให้แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพและสมาชิกของชมรม โดยกิจกรรมสนับสนุนความรู้ทางวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ วัตถุประสงค์ในการอบรมก็เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่สนใจทุกระดับ เกี่ยวกับแนวทางการจัดการปัญหาเสียงดังในโรงงานหรือสถานประกอบกิจการด้วยมาตรการด้านวิศวกรรม เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเสียงดังในโรงงานของตนเองได้ต่อไป

กิจกรรมตอบแทนสังคม

นโยบายตอบแทนสังคมจากทางผู้บริหารของ NTi ได้ถูกนำมาปฏิบัติเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องตามหลักการดำเนินธุรกิจที่ว่า “พึ่งตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่น กลับคืนให้สังคม” เพราะผลตอบแทนในการทำธุรกิจไม่ได้มีตัวชี้วัดความสำเร็จเพียงแค่ กำไร-ขาดทุน เพียงอย่างเดียว แค่เป็นผู้ให้ก็ถือว่าสำเร็จได้แล้ว NTi จึงยินดี

  • ให้ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้ที่สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • ให้คำปรึกษาอย่างมีจรรยาบรรณแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเสียง
  • ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการป้องกันและแก้ปัญหาด้านเสียง