ความรู้ >> การประเมินเสียงดังตามกฎหมายใหม่
KNOWLEDGE
ความรู้

การประเมินเสียงดังตามกฎหมายใหม่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมงานเสียงของ NTi เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “การตรวจวัดและประเมินเสียงดังในสถานประกอบกิจการตามกฎหมายใหม่” เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ซึ่งดำเนินการจัดงานโดย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรนี้อบรมให้ความรู้โดย ผศ.ดร.อภิรดี ศรีโอภาส (หัวหน้าโครงการ) และ ดร.ณัฐชยวัศ สงวนไชยกฤษณ์ (นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) ถือเป็นโครงการทางวิชาการที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ เจาะลึกถึงรายละเอียดของกฎหมายใหม่ และแนวทางการปฏิบัติที่เอาไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

เนื้อหาหลักสูตรที่สำคัญประกอบไปด้วย

  • เทคนิคการตรวจวัดเสียงในสถานประกอบกิจการ (ความรู้พื้นฐานด้านเสียง การกำหนดกลุ่มตัวอย่างจาก SEG: Similar Exposure Group การแบ่งระดับของเครื่องวัดเสียง เทคนิคการตรวจวัด การคำนวณ TWA8)
  • การประเมินระดับเสียงดังในสถานประกอบกิจการและการจัดทำรายงานตามกฎหมายใหม่
  • ฝึกปฏิบัติการตรวจวัดและประเมินระดับเสียงดังในสถานประกอบกิจการและจัดทำรายงานตามกฎหมายใหม่