ความรู้ >> อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความสั่นสะเทือน
KNOWLEDGE
ความรู้

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความสั่นสะเทือน

อีกหนึ่งหลักสูตรด้านวิศวกรรมที่ทาง NTi ให้ความสำคัญและได้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของฝ่ายวิศวกรรมงานเสียงเข้าร่วมอบรม ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่  8-9 ตุลาคม 2563 ก็คือหลักสูตร “การบำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีการวัด-วิเคราะห์ การสั่นสะเทือน (เชิงปฏิบัติ)” ต้องขอบอกว่าหลักสูตรนี้ได้อาจารย์นพดล สเลลานนท์  และอาจารย์นพดล เจียมเลิศประเสริฐ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อย่างเข้มข้น ที่สำคัญคือได้ตำรา “เทคนิคการวัดและวิเคราะห์การสั่นสะเทือนเพื่องานบำรุงรักษา” เขียนโดย อาจารย์วินัย เวชวิทยาขลัง กลับมาให้ศึกษาต่ออีกด้วย ถือเป็นหลักสูตรแนะนำสำหรับผู้ที่ทำงานซ่อมบำรุง และวิศวกรฝ่ายต่างๆที่สนใจ

ตัวอย่างเนื้อหาของหลักสูตร

  • ความรู้ พื้นฐาน การวัด วิเคราะห์การสั่นสะเทือน
  • การตัดสินใจเลือกวัดขนาดการสั่นที่ถูกต้องตั้งแต่แรก
  • ความถี่และปรากฎการณ์ Resonance
  • ตำแหน่งจุดวัดการสั่นสะเทือน และการกำหนดตำแหน่ง
  • วิเคราะห์สาเหตุผิดปกติของเครื่องจักรจากทิศทางการวัด
  • ชนิดของหัววัดการสั่นสะเทือน
  • เกณฑ์พิจารณาความรุนแรงของการสั่นสะเทือน โดยระบบ ISO 2372, ISO 10816
  • ประเภทเครื่องมือวัด วิเคราะห์การสั่นสะเทือน
  • ฝึกภาคปฏิบัติ วัด วิเคราะห์สาเหตุ แก้ไขปัญหา