ความรู้ >> การสูญเสียการได้ยินจากการสัมผัสเสียงดังในการประกอบอาชีพ
KNOWLEDGE
ความรู้

การสูญเสียการได้ยินจากการสัมผัสเสียงดังในการประกอบอาชีพ

    ปัจจุบันโลกอุตสาหกรรมมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมีกำลังการผลิตเพิ่มมากขึ้น สถานประกอบกิจการส่วนใหญ่มีการนำเครื่องจักรมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเครื่องจักรบางประเภทที่มีบทบาทในกระบวนการผลิต มีปัญหาเสียงดังเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพการได้ยินของผู้ปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความรำคาญ เกิดความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ และหากสัมผัสกับเสียงที่ดังในระยะเวลานานอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดโรคสูญเสียการได้ยินจากการประกอบอาชีพได้

    โรคประสาทหูเสื่อมจากการประกอบอาชีพ เกิดจากการสัมผัสเสียงดังเกินค่ามาตรฐานในขณะปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นภาวะการเสื่อมของประสาทหู โดยอาการที่เกิดขึ้นจะเริ่มตั้งแต่การสูญเสียการได้ยินแบบชั่วคราว ซึ่งสามารถหายเป็นปกติได้ในระยะเวลา 24-48 ชั่วโมง ไปจนถึงการสูญเสียการได้ยินแบบถาวร หากมีการสัมผัสเสียงดังมากขึ้นหรือทำงานสัมผัสกับเสียงดังเกินกว่า 85 dBA ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน จะเห็นได้ว่าการรับสัมผัสเสียงดังนั้นเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก นับเป็นปัญหาที่สถานประกอบกิจการควรให้ความสำคัญและหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว

    สำหรับแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเสียงดังเกินค่ามาตรฐานในสถานประกอบกิจการมีหลายวิธีการ ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดของเสียงและความซับซ้อนของกระบวนการผลิต บางปัญหาสามารถแก้ได้ทันทีโดยการแก้ที่ทางผ่านเสียง เช่น การติดตั้งม่านกันเเสียง แผ่นซับเสียง ห้องกันเสียง ตู้ครอบลดเสียง เป็นต้น หรือการแก้ที่แหล่งกำเนิดเสียงโดยตรง เช่น การดูแลเครื่องจักรที่มีเสียงดังให้อยู่ในสภาพปกติ การปรับปรุงกระบวนการผลิต การลดความสั่นสะเทือนขณะที่เครื่องจักรทำงาน หรือการติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียงที่เครื่องจักรโดยตรง เช่น ไซเลนเซอร์ หรือต้องทำการปรับปรุงมากกว่าหนึ่งวิธีการ จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาเสียงดังเกินค่ามาตรฐานหรือเสียงดังรบกวนนั้นได้ บริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด (NTi) เป็นบริษัทที่รับปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านเสียง มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหามลภาวะทางเสียง เพื่อให้ระดับเสียงไม่เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ช่วยให้เจ้าของแหล่งกำเนิดเสียงและผู้ได้รับผลกระทบทางเสียงสามารถอยู่ร่วมกันได้ สนใจแก้ปัญหาเสียงดัง ติดต่อ Line: @newtechinsulation

 

สงวนลิขสิทธิ์ พฤษภาคม 2565  โดย บจก.นิวเทค อินซูเลชั่น