ความรู้ >> เสียงเกินค่ามาตรฐานในโรงงานอุตสาหกรรม
KNOWLEDGE
ความรู้

เสียงเกินค่ามาตรฐานในโรงงานอุตสาหกรรม | Newtech Insulation

เสียงเกินค่ามาตรฐานในโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบต่อพนักงานหรือลูกจ้างที่รับสัมผัสเสียงโดยตรง แต่สามารถทำการลดเสียงได้โดยการทราบลักษณะของเสียง หรือทราบแหล่งกำเนิดเสียงในโรงงาน ซึ่งเสียงที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถแยกออกได้ 2 รูปแบบ ได้แก่

1. แยกตามความถี่เสียง (ความถี่ต่ำ ความถี่กลาง และความถี่สูง) และ
2. แยกตามที่มาของการเกิดเสียง”

ในการดำเนินกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่มักพบเจอปัญหาเรื่อง เสียงดังที่เกินค่ามาตรฐานทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น เสียงเกินค่ามาตรฐานในโรงงาน และ เสียงรบกวนนอกโรงงาน ดังนั้นเราต้องมีการดำเนินการควบคุม แก้ไข และปรับปรุงเรื่องเสียงให้เป็นไปตามกฎหมาย

สิ่งที่ทำให้เราไปต่อได้ในการควบคุมเสียงก็คือ การทราบลักษณะของเสียง หรือทราบแหล่งกำเนิดเสียงในโรงงาน โดยเสียงมีหลายโทน เช่น เสียงลักษณะทุ้มต่ำ เสียงหวีดแหลม บางครั้งอาจมีความสั่นสะเทือนร่วมด้วย ซึ่งเสียงที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม แยกออกได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 

1. แยกตามความถี่เสียง (ความถี่ต่ำ ความถี่กลาง และความถี่สูง)

- ความถี่ต่ำ (20 - 250 Hz) เช่น Cooling Tower, Sizing Machine, Press/Stamping Machine

- ความถี่กลาง (500 - 1000 Hz) เช่น Motor, Pulverizer, Crusher, Debarking Machine

- ความถี่สูง (1000 Hz ขึ้นไป) เช่น Valve, High-Pressure Pump, CNC, Ultrasonic Welder

2. แยกตามที่มาของการเกิดเสียง

- Direct Sound (เสียงที่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียงโดยตรง)

- Reverberation Sound (เสียงสะท้อน)

- Vibration (ความสั่นสะเทือน)

ดังนั้น การทราบและเข้าใจลักษณะของเสียงเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถดำเนินการควบคุมเสียงในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายอย่างเหมาะสม