ความรู้ >> แนวทางแก้ปัญหาเสียงเกินค่ามาตรฐานในโรงงาน
KNOWLEDGE
ความรู้

แนวทางแก้ปัญหาเสียงเกินค่ามาตรฐานในโรงงาน

แนวทางแก้ปัญหาเสียงเกินค่ามาตรฐานในโรงงาน ในปัจจุบันการ แก้ปัญหาเสียงดังเกินค่ามาตรฐานในโรงงาน ไม่เพียงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือหน่วยงานด้านความปลอดภัยต่างๆในโรงงานเพียงแค่นั้น แต่สามารถเลือกใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงอุตสาหกรรม มาให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคและรายละเอียดของวัสดุควบคุมเสียง เนื่องจากปัญหาเสียงที่เกิดขึ้นในแต่ละที่มาจากแหล่งกำเนิดเสียง ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ จำนวนผู้ได้รับผลกระทบทางเสียง และความรุนแรงที่แตกต่างกัน”

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รวมไปถึงกรมโรงงานอุตสาหกรรม เราจะพบว่าเสียงเกินค่ามาตรฐานมี 4 รูปแบบ ดังนี้

1. Time weighted Average (TWA) 8 ชั่วโมง เกิน 85 dBA

2. ระดับเสียงสูงสุดต่อเนื่อง (Lmax) เกิน 115 dBA

3. ระดับเสียงสูงสุดของเสียงกระแทก (Lpeak) เกิน 140 dB

4. ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq) เกิน 70 dBA

 

แนวทางแก้ปัญหาที่ Industrial Pro ได้สรุปไว้ให้มี 5 ขั้นตอนสำคัญ ดังนี้

1. ชี้บ่งแหล่งกำเนิดเสียง (Source Localization)

2. ระบุลักษณะเสียง (Noise Characterization)

3. วิเคราะห์คลื่นความถี่เสียง (Waveform Analysis)

4. เลือกวิธีการและวัสดุลดเสียง (Treatments)

5. ติดตั้งและประเมินผลวัดเสียงเทียบ ก่อน - หลัง การติดตั้ง (Installation/Appraisal)

การนำเทคนิคและวัสดุควบคุมเสียงเข้ามาใช้งานอย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญในการลดปัญหาเสียงดังที่เกินมาตรฐาน การดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวจะช่วยลดผลกระทบจากเสียงเกินค่ามาตรฐานในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสำหรับพนักงานที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน