ความรู้ >> การลดเสียงดังจากท่อในโรงงานอุตสาหกรรม
KNOWLEDGE
ความรู้

การลดเสียงดังจากท่อในโรงงานอุตสาหกรรม

การลดเสียงดังจากท่อในโรงงานอุตสาหกรรม จะต้องใช้วัสดุสำหรับการลดเสียงดังจากท่อที่มีมาตรฐานตรงตาม ISO 15665: Acoustic Insulation for Pipes, Valves and Flanges ซึ่งจะแบ่งฉนวนกันเสียงออกเป็น 3 class ได้แก่ 1. Class A ลดเสียงได้น้อยที่สุด 2. Class B ลดเสียงได้ระดับกลาง และ 3. Class C ลดเสียงได้มากที่สุด และ การวางแผนงานควบคุมเสียงจากท่อในโรงงานอุตสาหกรรม ควรเลือกตามงบประมาณ และระดับเสียงที่ต้องการลดลงให้เหมาะสม โดยสามารถเลือกใช้บริการผู้ให้บริการควบคุมเสียง ในการแนะนำวิธีการ วัสดุ และงบประมาณที่เหมาะสมที่สุด เพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมเสียงให้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดต่อไป”

โรงงานปิโตรเคมีแห่งหนึ่ง มีปัญหาเสียงดังจากท่อลำเลียงวัตถุดิบเกินค่ามาตรฐาน ผู้ดำเนินการลดเสียงของทางโรงงานพยายามแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยการทดลองใช้ยางดำ และปิดทับด้วยแผ่นโลหะ ผลคือเสียงลดลงไป 2-3 เดซิเบลเอ แต่ยังเกินค่ามาตรฐาน 85 เดซิเบลเอ ที่กฎหมายกำหนด ควรดำเนินการแก้ปัญหานี้ต่อไปอย่างไร เพื่อให้เสียงลดลงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

จากกรณีศึกษาดังกล่าว NTi มีคำตอบและวิธีการดังนี้ วัสดุสำหรับการลดเสียงดังจากท่อในโรงงานอุตสาหกรรมควรมีมาตรฐานตรงตาม ISO 15665 : Acoustic insulation for pipes, valves and flanges ซึ่งจะมีการแบ่งฉนวนกันเสียงออกเป็น 3 class ได้แก่

1. Class A ลดเสียงได้น้อยที่สุด สำหรับท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 300 mm


2. Class B ลดเสียงได้ระดับกลางเมื่อเทียบกับ Class A และ Class C สำหรับท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 300 – 650 mm

3. Class C ลดเสียงได้มากที่สุด สำหรับท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 650 – 1,000 mm

ตัวอย่างประสิทธิภาพการลดเสียง

ท่อลำเลียง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 mm ที่ความถี่เสียง 1,000 Hz จะลดเสียงได้ดังนี้

- Class A ลดได้ประมาณ 9 เดซิเบล

- Class C ลดได้ประมาณ 23 เดซิเบล

ดังนั้นการวางแผนงานควบคุมเสียงจากท่อในโรงงานอุตสาหกรรม ควรเลือกตามงบประมาณ และระดับเสียงที่ต้องการลดลงให้เหมาะสม โดยสามารถเลือกใช้บริการผู้ให้บริการควบคุมเสียง ในการแนะนำวิธีการ วัสดุ และงบประมาณที่เหมาะสมที่สุด เพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมเสียงให้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดต่อไป