ความรู้ >> ประโยชน์ 7 ข้อ ของการทำ Noise Simulation/ Model
KNOWLEDGE
ความรู้

ประโยชน์ 7 ข้อ ของการทำ Noise Simulation Model

“ประโยชน์ 7 ข้อ ของการทำ Noise Simulation/ Model หรือกระบวนการที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจำลองและประเมินระดับเสียง โดยการจำลองและวิเคราะห์คลื่นเสียงที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งในสภาพก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง ด้วยวัสดุหรือแนวทางต่างๆ เพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการที่เหมาะสมและใกล้เคียงงบประมาณที่มีให้มากที่สุด ด้วยเหตุนี้ Noise Simulation จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการช่วยตัดสินใจของคณะทำงานด้านเสียงหรือผู้บริหารที่ต้องจัดการปัญหาเสียงรบกวนแบบทีเดียวจบ”

หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าเราสามารถจำลองระดับเสียงในสถานการณ์ต่างๆได้ เช่น ระดับเสียงในพื้นที่ก่อนมีการปรับปรุง ระดับเสียงในพื้นที่หลังมีการปรับปรุงบางส่วน ระดับเสียงในพื้นที่หลังมีการปรับปรุงทุกส่วน เป็นต้น การทำ Noise Simulation คือการเก็บข้อมูลเสียงที่เกิดขึ้นจริงจากหน้างาน มาใส่ลงใน Software ทางเสียง จากนั้นกำหนด Scenario ต่างๆขึ้นมาแล้วให้ Software ทำการแสดงผล เช่น เรามีเครื่องจักรท้ายโรงงานอยู่ 5 รายการ เสียงดังทั้งหมดเลย และก็ไม่ทราบว่าชาวบ้านร้องเรียนจากเสียงของอะไร ก็ลองให้ Software ช่วยจำลองสถานการณ์ว่าถ้าเราปิดคลุมเครื่องจักรทีละตัว หรือทุกตัว ระดับเสียงที่บ้านผู้ร้องจะเป็นอย่างไร

โดยการทำ Noise Simulation มีประโยชน์กับเราดังนี้

1. ช่วยให้ทราบถึงแหล่งกำเนิดเสียงหรือที่มาของเสียงได้ชัดเจนขึ้น

2. ช่วยให้พยากรณ์ระดับเสียงหลังการปรับปรุงได้

3. ช่วยให้การสื่อสารภายในคณะทำงานสะดวก เข้าใจได้ง่ายขึ้น

4. ช่วยให้ตัดสินใจได้ว่าควรลงทุนทำระบบลดเสียงหรือไม่

5. ช่วยประเมินความเป็นไปได้ในการยุติปัญหา/ข้อร้องเรียนด้านเสียงรบกวน

6. ช่วยให้ทราบว่าต้องใช้วัสดุอะไร เรียงประกอบกันอย่างไร ขนาดเท่าไร ราคาเป็นอย่างไร

7. ช่วยให้ทราบระยะเวลาการก่อสร้าง หรือดำเนินการปรับปรุง