ความรู้ >> เสียงเกินค่ามาตรฐานในโรงงาน เริ่มจัดการอย่างไรดี
KNOWLEDGE
ความรู้

เสียงเกินค่ามาตรฐานในโรงงาน เริ่มจัดการอย่างไรดี

เสียงเกินค่ามาตรฐานในโรงงาน เริ่มจัดการอย่างไรดี เสียงที่เกินค่ามาตรฐานในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นปัญหาที่ต้องการการจัดการอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ในการจัดการ เสียงที่เกินค่ามาตรฐาน ทางบริษัทควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 1) ต้องทราบการรับสัมผัสเสียงของพนักงาน (noise dose) 2) ชี้บ่งแหล่งกำเนิดเสียงให้ได้ (Source localization) 3) แยกความถี่เสียงหรือทำผังความถี่เสียงออกมาได้ยิ่งดี 4) พิจารณาผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานกับผังความถี่เสียง 5) นำส่งข้อมูลให้ที่ปรึกษาหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ควบคุมเสียงคำนวณหาค่าการลดทอนเสียง”

- เสียงเกินค่ามาตรฐานในที่นี้หมายถึง เสียงเกินค่ามาตรฐานทางด้านอาชีวอนามัยฯ (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) ไม่ได้หมายถึงเสียงทางสิ่งแวดล้อมที่ไปกระทบกับชุมชนนอกโรงงาน

- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2561 ห้ามพนักงานสัมผัสเสียงเกิน 85 เดซิเบลเอ ตลอดระยะเวลา 8 ชั่วโมงทำงาน (83 เดซิเบลเอ ตลอดระยะเวลา 12 ชั่วโมงทำงาน) และหากต้องการลดระดับเสียงที่พนักงานสัมผัส ทาง NTI แนะนำให้จัดการตามแนวทางนี้

1) ต้องทราบการรับสัมผัสเสียงของพนักงาน (noise dose) ด้วยว่าเกินหรือไม่ (เกินมาเท่าไหร่)

2) ชี้บ่งแหล่งกำเนิดเสียงให้ได้ (Source localization)

3) แยกความถี่เสียงหรือทำผังความถี่เสียงออกมาได้ยิ่งดี

4) พิจารณาผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานกับผังความถี่เสียง

5) นำส่งข้อมูลให้ที่ปรึกษาหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ควบคุมเสียงคำนวณหาค่าการลดทอนเสียง

การจัดการเสียงที่เกินค่ามาตรฐานในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเรื่องสำคัญที่บริษัทควรให้ความสำคัญเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสุขภาพให้กับพนักงานทำงานในโรงงาน โดยได้รับผลกระทบทางเสียงให้น้อยที่สุด