บริการ >> บริการหาแนวทางลดเสียง
Service
บริการ

บริการหาแนวทางลดเสียง 

ปัญหา

สถานประกอบกิจการหรือโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งประสบปัญหาเกี่ยวกับเสียงดังเกินค่ามาตรฐาน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานในแต่ละวัน ซึ่งมีสาระสำคัญคือตลอดระยะเวลาทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน (TWA8) ลูกจ้างหรือพนักงานจะรับสัมผัสเสียงดังได้ไม่เกิน 85 dBA หากเกินกว่านี้นายจ้างต้องทำการควบคุมเสียงด้วยมาตรการทางวิศวกรรมและปิดประกาศผลการปรับปรุงในพื้นที่ให้ลูกจ้างทราบ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ของทางโรงงานหรือสถานประกอบกิจการโดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง (บางครั้งรวมถึงเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน) ไม่ทราบว่าจะจัดการกับปัญหาเสียงดังในโรงงานหรือเสียงดังเกินค่ามาตรฐานนั้นอย่างไร

สาเหตุ

เจ้าของพื้นที่หรือแหล่งกำเนิดเสียงดังเกินค่ามาตรฐานไม่มีเครื่องมือสำหรับตรวจวัดระดับความดันเสียงแบบแยกความถี่เสียง (Integrated Sound Level Meter) หรือเครื่องวัดระดับเสียงสะสม (Noise Dosimeter) หรือเครื่องมือเฉพาะทางที่ใช้ในการเก็บข้อมูลอื่นๆ เช่น กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Imaging Camera) เครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer) และเครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน (Vibration Analyzer) เป็นต้น เมื่อขาดซึ่งเครื่องมือที่แม่นยำในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหาก็ไม่สามารถกระทำได้ ส่งผลให้ไม่มีการวินิจฉัยหรือหาแนวทางในการลดเสียงเกิดขึ้นตามมา

แนวทางการควบคุมเสียงของ NTi

  1. เก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือตามมาตรฐาน IEC และ ISO
  2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุและแนวทางการปรับปรุงด้วยซอฟท์แวร์เฉพาะทาง
  3. เลือกวัสดุและแนวทางการลดเสียงที่เหมาะสมกับปัญหา ให้ลูกค้าตัดสินใจ

ทำไมต้องใช้บริการของ NTi

  • เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและควบคุมเสียงในอุตสาหกรรม ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • มีทีมงานที่มากประสบการณ์และความรู้ ทั้ง วิศวกร นักสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ช่างเทคนิค รวมไปถึงช่างประกอบและติดตั้งระบบควบคุมเสียง
  • มีเครื่องมือที่ได้มาตรฐานไว้ให้บริการทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์
  • มีสินค้าสำหรับควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือนให้เลือกหลากหลายรูปแบบ เช่น ผนังกันเสียง ห้องเก็บเสียง ม่านกันเสียง ตู้ครอบลดเสียง แจ็คเก็ตลดเสียง ไซเลนเซอร์ อคูสติคลูเวอร์ อุปกรณ์แยกความสั่นสะเทือน เป็นต้น
  • มีการประเมินหรือทำตัวแบบจำลองระดับเสียง ก่อน-หลัง ปรับปรุงให้ลูกค้าใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการแก้ปัญหาด้านเสียง
  • รับประกันระดับเสียงที่ลดลง อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
  • รับประกันคุณภาพสินค้าและฝีมือการติดตั้งทุกงาน