บริการ >> วัดค่าการรบกวนพร้อมแนวทางปรับปรุง
Service
บริการ

บริการวัดค่าระดับการรบกวนพร้อมแนวทางการปรับปรุง

เมื่อประสบกับปัญหาเสียงรบกวนและต้องการลดเสียงให้ได้มากที่สุดด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุด การทราบค่าระดับการรบกวนและความถี่หลักของเสียงรบกวนที่เกิดขึ้น จะช่วยให้การออกแบบระบบควบคุมเสียงมีประสิทธิภาพ ลงมือแก้ปัญหาได้แบบครั้งเดียวจบ ไม่ต้องคาดเดาหรือลองผิดลองถูกอีกต่อไป ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับผู้ดำเนินโครงการ หมดปัญหาเรื่องทำระบบลดเสียงแล้วไม่ได้ผล หรือได้ผลแต่มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากเกินความจำเป็น

กลุ่มผู้ใช้บริการ

 • สถานประกอบกิจการที่มีแหล่งเสียงดังเกินค่ามาตรฐาน
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ
 • ผู้มีส่วนรับผิดชอบที่ต้องดำเนินการมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน
 • คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

วิธีการทำงาน

 • ตรวจวัดค่าระดับการรบกวนตามกฎหมาย (Thai’s Law Report)
 • ตรวจวัดค่าระดับการรบกวนตามเกณฑ์ NC (Noise Criterion Report)
 • วิเคราะห์ข้อมูลแยกความถี่เสียงรบกวนและระดับค่าการรบกวน (Dominant Frequencies)
 • จัดทำรายงานค่าระดับการรบกวนและแนวทางการปรับปรุง (Report with Conceptual Design)
 • อภิปรายผลรายงาน พร้อมข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงรบกวน (Presentation by Specialist)

เครื่องมือ

 • เครื่องวัดเสียงแบบแยกความถี่ IEC 61672 class-1 class-2
 • เครื่องกำเนิดเสียง (sound calibrator) IEC 60942 class-1
 • ขาตั้งเครื่องวัดเสียง

 

สิ่งที่จะได้รับ

 • รายงานค่าระดับการรบกวนตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ หรือกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือตามเกณฑ์ NC: Noise Criteria พร้อมแนวทางการลดเสียงและค่าใช้จ่าย

 

ประโยชน์ของบริการวัดค่าการรบกวนพร้อมแนวทางการปรับปรุง

 • ใช้เป็นเกณฑ์ประเมินตามกฎหมายกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแหล่งกำเนิดเสียงรบกวน
 • เพื่อให้ทราบว่ามีระดับเสียงรบกวนตามที่ถูกร้องเรียนหรือถูกกล่าวหาจริงหรือไม่
 • หากมีปัญหาเสียงรบกวนจริง อยู่ที่ระดับเท่าไร และต้องลดเสียงรบกวนลงกี่เดซิเบลเอ
 • นำมาทำ Noise Simulation เพื่อตัดสินใจในการทำหรือไม่ทำโครงการลดเสียงได้
 • ทราบวิธีการลดเสียงที่เหมาะสมกับการทำงานของโรงงานหรือสถานประกอบกิจการ
 • เป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของหลักการวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการแก้ปัญหาโดยการคาดเดา
 • รับประกันระดับเสียงหลังการปรับปรุงได้