บริการ >> ตรวจสอบปัญหาหน้างาน
Service
บริการ

บริการตรวจสอบปัญหาหน้างาน

เมื่อมีปัญหาเสียงรบกวนหรือเสียงดังเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่จะมุ่งหาแนวทางการลดเสียงหรือการปรับปรุงโดยทันที ซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องและเป็นสิ่งสมควรทำอย่างยิ่ง แต่การควบคุมเสียงหรือลดระดับเสียงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ หากลงมือทำการปรับปรุงโดยปราศจากข้อมูลที่เป็นความจริงแล้ว หลายครั้งเรามักพบว่า “เสียงไม่ลงในระดับที่ต้องการ” หรือ “ไม่คุ้มค่าการลงทุน” อันมีสาเหตุเกิดขึ้นได้หลายประการ เช่น ชี้บ่งแหล่งกำเนิดเสียงผิดจุด ไม่ทราบความถี่เสียงที่มีปัญหา ไม่มีข้อมูลสัดส่วนเสียงจากแหล่งกำเนิดและเสียงสะท้อน เลือกใช้วัสดุผิดประเภท ติดตั้งวัสดุผิดตำแหน่ง การติดตั้งไม่ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

Site Survey หรือการตรวจสอบปัญหาเสียงหน้างาน (ทั้งแบบมีรายงานและแบบไม่มีรายงาน) นอกจากเป็นการเก็บข้อมูลเสียงเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงเบื้องต้นแล้ว ยังเป็นการประเมินเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้ในการลดระดับเสียงลงให้อยู่ในระดับที่ต้องการด้วยงบประมาณที่จัดสรรไว้ ทำให้การตัดสินใจแก้ปัญหาดำเนินไปในแนวทางที่ถูกต้อง ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการลองผิดลองถูกอย่างไร้ทิศทาง

“บริการตรวจสอบปัญหาหน้างาน” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมมลพิษทางเสียง จะช่วยให้การแก้ปัญหากระทำได้ถูกต้องตามหลักการควบคุมเสียงด้วยมาตรการทางวิศวกรรม (engineering noise control) ด้วยเครื่องมือที่ตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายจากกรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมอนามัย ดำเนินการโดยวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมเสียงในอุตสาหกรรมโดยตรง

"หยุดแก้ปัญหาด้วยการคาดเดา" เพราะปัญหาเสียงรบกวนหรือเสียงดังเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด อาจลุกลามบานปลายและทำให้เสียค่าใช้จ่ายแบบไม่ตรงจุด การชี้บ่งและทราบถึงลักษณะเสียง (noise identification & noise charactorization) ทำให้ทราบถึงต้นตอของปัญหาและแนวทางการลดเสียงที่มีประสิทธิภาพ

NTi ยินดีให้บริการ "ตรวจสอบปัญหาหน้างาน" พร้อมให้คำแนะนำการแก้ปัญหาเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาระดับเสียงเกินค่ามาตรฐานในสถานประกอบการหรือปัญหาเสียงดังรบกวนที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้รับเสียง

เพราะการตัดสินใจด้วยข้อเท็จจริงและข้อมูลที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การตัดสินสินใจควบคุมเสียงได้ผลมากและมีค่าใช้จ่ายที่สมเหตุผล

กลุ่มผู้ใช้บริการ

 • ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากเสียงรบกวน
 • ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของแหล่งกำเนิดเสียง
 • ที่ปรึกษาการแก้ปัญหามลภาวะทางเสียง

 

วิธีการทำงาน

 • เก็บข้อมูลเสียงหน้างาน
 • วิเคราะห์ลักษณะและความถี่เสียง
 • แนะนำแนวทางการลดเสียงเบื้องต้น

 

เครื่องมือ

 • เครื่องวัดเสียงแบบแยกความถี่ IEC 61672 class-2
 • เครื่องถ่ายภาพความร้อน

 

สิ่งที่จะได้รับ

 • ทราบระดับค่าเสียงรบกวน (noise-annoyance level)
 • ทราบระดับความดันเสียง (sound pressure level)
 • ทราบความถี่เสียงรบกวน (disturb frequencies)
 • ทราบแนวทางการควบคุมเสียงเบื้องต้น (practical solutions)