บริการ >> ออกแบบแนวทางการลดเสียงโดยละเอียด
Service
บริการ

ออกแบบแนวทางการลดเสียงโดยละเอียด

การควบคุมระดับเสียงหรือความพยายามลดระดับเสียงที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ หรือเสียงที่มีค่าเกินกว่ามาตรฐานการทำงานกำหนดไว้ ในบางครั้งพบว่าไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากข้อมูลของแหล่งกำเนิดเสียงที่ไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถเลือกวัสดุที่เหมาะสมหรือวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเสียงตามมาตรการทางวิศวกรรมได้ "บริการออกแบบแนวทางการลดเสียงโดยละเอียด" (Engineering Design and Solutions) คือการสำรวจหน้างานและศึกษาข้อมูลเสียงจากกิจกรรมการทำงานของเครื่องจักรโดยละเอียด สามารถหาแนวทางและวิธีการสำหรับลดเสียงรบกวนหรือเสียงดังเกินค่ามาตรฐาน เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการลดเสียงที่เหมาะสม ลดเสียงได้มากที่สุดด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยสุด และเป็นแนวทางการลดเสียงที่ใช้ได้จริง ไม่สร้างปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาอื่นๆตามมาในภายหลัง

มีหลายกรณีที่พบว่าปัญหาเสียงรบกวนสร้างความลำบากใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้จัดการกับปัญหา เพราะไม่รู้ว่าต้องเริ่มอย่างไร ทำอย่างไร เลือกวัสดุแบบไหน รวมไปถึงผลการปรับปรุงจะได้ผลหรือไม่เพียงใด ทำให้ลังเลในการทำโครงการควบคุมเสียง หรือหลับหูหลับตาแก้ไขแล้วไปเสี่ยงวัดผลเอาข้างหน้า ปัญหาเหล่านี้มีทางออกมากมายและหนึ่งในนั้นคือ “บริการออกแบบแนวทางการลดเสียงโดยละเอียด” ที่จะนำข้อมูลทุกด้านมาผ่านการวิเคราะห์พร้อมสรุปให้ง่ายต่อการเข้าใจ ช่วยให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องตัดสินใจได้แม่นยำด้วยข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหน้างาน หรือพร้อมนำข้อมูลที่มีไปใช้ในการประกวดราคาเพื่อหาผู้รับจ้างแก้ไขต่อไป ไม่ต้องเสียเวลาแก้ปัญหาบนการคาดเดา "เพราะเราเข้าใจเรื่องเสียง"

 

เหตุที่ทำให้การควบคุมเสียงไม่ได้ผล

 • ชี้บ่งแหล่งกำเนิดเสียงไม่ถูกต้อง
 • ไม่เข้าใจสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น
 • เลือกวิธีการแก้ไม่ตรงกับสภาพปัญหา
 • เลือกวัสดุไม่เหมาะสมกับแนวทางการปรับปรุง
 • ใช้ความรู้สึกตัดสินใจ ไม่ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
 • ขาดประสบการณ์และฐานข้อมูลของวัสดุควบคุมเสียง

กลุ่มผู้ใช้บริการ

 • ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของแหล่งกำเนิดเสียงรบกวน
 • ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการลดเสียงในพื้นที่การผลิต
 • ที่ปรึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษทางเสียง

 

วิธีการทำงาน

 • รวบรวมข้อมูลเครื่องจักร ข้อมูลเสียงและอื่นๆ
 • วิเคราะห์ข้อมูลเสียงและความสัมพันธ์ของความถี่เสียง
 • จัดทำตัวแบบจำลองของวิธีการลดเสียงในรูปแบบต่างๆ
 • ประเมินระดับเสียงที่ลดลงและค่าใช้จ่ายในแต่ละแนวทาง
 • จัดทำแผนภาพแสดงประสิทธิผลของวิธีการลดเสียง
 • เสนอแนวทาง วัสดุ รูปแบบการก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายในการควบคุมเสียง

 

เครื่องมือ

 • เครื่องวัดเสียงแบบแยกความถี่ class-1 และ class-2
 • เครื่องถ่ายภาพความร้อน
 • เครื่องวัดความเร็วลม
 • ซอฟท์แวร์แผนที่ความถี่เสียง
 • ซอฟท์แวร์วิเคราะห์รายละเอียดความถี่เสียง
 • ซอฟท์แวร์สำหรับหาค่า SAC STC TL ของวัสดุ
 • ซอฟท์แวร์สำหรับทำตัวแบบจำลองในแต่ละสถานการณ์

 

สิ่งที่จะได้รับ

 • ทราบระดับค่าเสียงรบกวน (noise-annoyance level)
 • ทราบระดับความดันเสียง (sound pressure level)
 • ทราบความถี่เสียงรบกวน (disturb frequencies)
 • แผนที่ความถี่เสียง (octave/noise contour)
 • แนวทางการลดเสียงและค่าใช้จ่ายแบบละเอียด (practical solutions & cost)
 • โมเดลจำลองเปรียบเทียบระดับเสียงก่อนและหลังปรับปรุง (before vs after simulation)
 • รายงานบทสรุปสำหรับผู้บริหาร (executive summary report)