บริการ >> ตรวจวัดค่าระดับการรบกวน
Service
บริการ

บริการตรวจวัดค่าระดับการรบกวน

มลพิษทางเสียงที่โรงงานหรือสถานประกอบกิจการปล่อยออกมาแล้วกระทบกับชุมชน นับว่าเป็น "ปัญหาเสียงรบกวน" ที่เกิดขึ้นมาตลอด ไม่ว่าโรงงานหรือสถานประกอบกิจการนั้นจะตั้งอยู่ในหรือนอกนิคมอุตสาหกรรมก็ตาม การวัดเสียงรบกวนที่เกิดจากเหตุเดือดร้อนรำคาญหรือการร้องเรียน จะต้องให้ผลการวัดที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย การตรวจวัดค่าระดับการรบกวน จึงต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฏหมายเกี่ยวกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประเมินความรุนแรงของปัญหาที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพและเกิดการรบกวนของผู้ได้รับผลกระทบ การป้องกัน ตรวจสอบและควบคุม "ปัญหามลพิษทางเสียง" สำหรับประเทศไทยมีกฎหมายหลายฉบับ ทั้ง กฎหมายเกี่ยวกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับโรงงาน สถานประกอบกิจการ และกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ซึ่งมีสาระสำคัญคือ "กำหนดระดับเสียงรบกวนเท่ากับ 10 dBA" และค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 dBA

 

สาระสำคัญของ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

 • ค่าระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 dBA
 • ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 dBA
 • ค่าระดับการรบกวนต้องไม่เกิน 10 dBA
 • กำหนดวิธีการวัดและคำนวณระดับเสียง สำหรับใช้ประมวลผลเสียงรบกวน 3 ค่า คือ ระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน และระดับเสียงขณะมีการรบกวน ผลการประมวลจากทั้ง 3 ค่า คือ "ค่าระดับการรบกวน"

 

NTi ยินดีให้บริการ "ตรวจวัดค่าระดับการรบกวน" โดยการวัดและประเมินผลระดับเสียงขณะมีการรบกวน สามารถแบ่งตามลักษณะการเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงกรณีต่างๆ เป็น 4 กรณี ได้แก่

 1. เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า 1 ชม.
 2. ภายใน 1 ชม. เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นเพียง 1 ช่วง
 3. ภายใน 1 ชม. เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วง
 4. เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ หรือเกิดในเวลากลางคืน (22:00-06:00 น.)

 

กลุ่มผู้ใช้บริการ

 • ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากเสียงรบกวน
 • ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของแหล่งกำเนิดเสียง
 • เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

 

เครื่องมือ

 • เครื่องวัดเสียงแบบแยกความถี่ มาตรฐาน IEC 61672 Class-1
 • เครื่องกำเนิดเสียง มาตรฐาน IEC 60942 Class-1
 • ขาตั้งเครื่องวัดเสียง (Tripods)

 

สิ่งที่จะได้รับ

 • รายงานค่าระดับการรบกวน ตามรูปแบบของประกาศกรมควบคุมมลพิษ