กรณีศึกษา >> เสียงรบกวนจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
Case Study
กรณีศึกษา

กรณีศึกษาของเสียงรบกวนจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

สถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งถูกร้องเรียนจากชาวบ้านที่ได้รับการรบกวนจากเสียงของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (genset) ขนาด 500 KVA โดยสถานที่ตั้งของสถานประกอบกิจการนี้อยู่ในบริเวณสวนยางพาราและไร่สัปปะรดขนาดใหญ่ที่มีบ้านชาวบ้านอยู่ร่วมกันประมาณ 20 หลังคาเรือน ระดับเสียงพื้นฐานในเวลากลางคืนนอกอาคารอยู่ที่ประมาณ 35-40 dBA และเนื่องจากบริเวณนั้นมักมีปัญหาเรื่องกระแสไฟฟ้าตกบ่อยในเวลากลางคืน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจึงทำงานทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ไฟฟ้าดับส่งผลให้ชาวบ้านไม่สามารถนอนหลับพักผ่อนได้ จึงได้มาแจ้งกับทางเจ้าของสถานประกอบกิจการให้หาทางแก้ไขเหตุรำคาญดังกล่าวโดยเร่งด่วน

จากการวัดค่าระดับการรบกวนของเสียงในยามวิกาล (22:00-24:00 น.) เมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงาน พบว่าค่าระดับการรบกวนสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไปมากและเป็นเสียงดังรำคาญที่ไม่สามารถนอนหลับได้โดยเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นจะมีความต่อเนื่องยาวนานตามระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับ เมื่อทดลองฟังเสียงในระยะทางต่างๆกันพบว่าความดังเสียงสามารถได้ได้ยินไปไกลเกินกว่าระยะ 50 เมตร ภายหลังการปรับปรุงโดยการเพิ่มวัสดุดูดกลืนเสียง การลดเสียงจากท่อไอเสียของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รวมไปถึงการใช้ช่องระบายลมแบบลดเสียง (acoustic louvers) พบว่าเมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานก็ไม่มีปัญหาเสียงรบกวนชาวบ้านในชุมชนนั้นอีกต่อไป