กรณีศึกษา >> เสียงรบกวนจากระบบทำความเย็น
Case Study
กรณีศึกษา

เสียงรบกวนจากระบบทำความเย็น

สถานประกอบกิจการห้องเย็นขนาดใหญ่แห่งหนึ่งให้บริการนำเข้า จัดเก็บ และจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารจากต่างประเทศให้กับลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ ระบบทำความเย็นของบริษัทซึ่งทำงานตลอดเวลา 24 ชั่วโมงได้สร้างปัญหาเสียงรบกวนให้แก่ชาวบ้านรอบสถานประกอบกิจการ โดยเฉพาะในเวลากลางคืนซึ่งมีระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนที่ประมาณ 40 dBA แต่เมื่อระบบทำความเย็นทำงานวัดเสียงขณะมีการรบกวนได้ 60 dBA สาเหตุหลักของเสียงรบกวนก็คือพัดลมระบายความร้อนของคอมเพรสเซอร์ห้องเย็นจำนวน 12 ชุด ที่อยู่บนชั้นสองของอาคารคอนกรีตในสถานประกอบกิจการ

จากการเข้าตรวจสอบโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ด้วยเครื่องมือทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ พบว่าส่วนประกอบของเสียงรบกวนมีทั้งเสียงของพัดลมระบายความร้อนคอมเพรสเซอร์และเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นภายในอาคารที่ติดตั้งพัดลม จึงทำการลดเสียงโดยติดตั้งระบบลดเสียงสะท้อนภายในอาคารเฉพาะพื้นที่ที่จำเป็นพร้อมกับติดตั้งบานเกล็ดลดเสียง (acoustic louvers) ที่เหมาะสมกับความถี่เสียงและกำลังงานเสียง (sound power level) หลังการปรับปรุงพบว่าระดับเสียงขณะมีการรบกวนหรือขณะที่พัดลมคอมเพรสเซอร์ทำงานลดลงจาก 60 dBA เหลือเพียง 42 dBA สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบและจบปัญหาเสียงรบกวน