ผลงาน >> แก้ปัญหาเสียงรบกวนจากไฮดรอลิคปั๊ม
Portfolio
ผลงาน

ปัญหา

บริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการใช้เครื่องฝึกบิน (flight simulators) ประสบปัญหาเสียงรบกวนจากการการทำงานของไฮดรอลิคปั๊มขนาดใหญ่สองตัว ที่มีเสียงดังเมื่อทำงานร่วมกับเครื่องฝึกบิน โดยชุดไฮดรอลิคปัีมได้ถูกติดตั้งภายในห้องปรับอากาศซึ่งมีขนาดห้อง 6 x 6 เมตร สูง 5 เมตร และเสียงของไฮดรอลิคปั๊มได้ส่งผลกระทบกับผู้รับเสียงสามกลุ่ม ได้แก่

 • นักบินที่มาใช้บริการเครื่องฝึกบิน (ถูกรบกวนสมาธิขณะทำการฝึก)
 • ช่างเครื่องและพนักงานฝ่ายซ่อมบำรุง (สัมผัสเสียงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด)
 • พนักงานสำนักงานที่นั่งอยู่ชั้นบนของห้องไฮดรอลิคปั๊ม (เกิดความรำคาญขณะทำงาน)

สาเหตุ

เมื่อตรวจวัดระดับเสียงภายในห้องที่มีการติดตั้งและใช้งานไฮดรอลิคปั๊มพบว่า

 • Direct sound เกิดจากเสียงที่ปั๊มทำงาน มีระดับความดังเสียงเฉลี่ย 95 dBA มีความถี่รบกวนที่ 500 Hz
 • Reverberation sound เกิดจากเสียงของไฮดรอลิคปั๊มสะท้อนกับพื้น ฝ้า และผนังห้อง กลายเป็นเสียงสะท้อนที่กึกก้องและมีความเข้มเสียงเพิ่มสูงขึ้น
 • ห้องปั๊มมีผนังและโครงสร้างที่แข็งแรง แต่ไม่ได้ถูกออกแบบในเบื้องต้นให้เป็นห้องกันเสียง

 

 

วิธีการปรับปรุง

หลังจากเข้าสำรวจพื้นที่ปัญหาหน้างาน ทาง NTi ได้ดำเนินการดังนี้

 • ทำการตรวจวัดระดับความดังเสียงที่แหล่งกำเนิดเสียงและที่จุดรับเสียงของผู้รับเสียงแต่ละกลุ่ม
 • ทำการชี้บ่งปัญหาโดยใช้เทคนิค FFT (Fast Fourier Transform) และการทำ Octave Contour
 • ทำตัวแบบจำลอง (noise simulation models) ของการควบคุมเสียงด้วยวัสดุและวิธีการทำงานต่างๆ
 • ประเมินระดับเสียงที่ลดลงในแต่ละจุดของผู้รับเสียง และค่าใช้จ่ายแต่ละแนวทางให้ลูกค้าตัดสินใจ
 • ทำการติดตั้งระบบดูดซับเสียง/ ระบบกันเสียงภายในห้องไฮดรอลิคปั๊ม ตามแนวทางที่ลูกค้าเลือก

ผลการปรับปรุง

 • ระดับเสียงเฉลี่ยภายในห้องไฮดรอลิคปั๊มลดลงจาก 95-98 dBA เหลือ 75-80 dBA
 • วิศวกรและช่างซ่อมบำรุงไม่ต้องตะโกนคุยกันและไม่ต้องสวมเครื่องป้องกันหู
 • ผู้ใช้บริการฝึกบินสามารถใช้เครื่องฝึกบินได้โดยปราศจากเสียงรบกวน
 • พนักงานสำนักงานที่อยู่เหนือห้องไฮดรอลิคปั๊มสามารถทำงานได้ปกติ
 • ผู้ใช้อาคารไม่ถูกรบกวนสมาธิในการทำงานในขณะที่มีการใช้เครื่องฝึกบิน