ผลงาน | Portfolio แก้ปัญหาเสียงดังรบกวนเกินค่ามาตรฐาน