ผลงาน >> แก้ปัญหาเสียงดังจากเครื่องย่อยฟิล์ม
Portfolio
ผลงาน

ปัญหา

พนักงานในพื้นที่การผลิตซึ่งเป็นห้องคลีนรูมสัมผัสเสียงขณะปฏิบัติงานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด (TWA8 สูงกว่า 85 dBA) โดยแหล่งกำเนิดเสียงในพื้นที่ที่มีระดับความดันเสียงมากที่สุดคือเครื่องบดย่อยเศษฟิล์ม (crusher) ซึ่งขณะที่เครื่องทำงานนั้นจะส่งผลให้ภายในห้องจะมีระดับเสียงเฉลี่ย 87-90 dBA (เสียงกระแทกสูงสุด, Lpeak 95-97 dBA) แม้ว่าขณะปฏิบัติงานทางพนักงานจะมีการสวมใส่ที่ครอบหู (earmuffs) เพื่อลดอันตรายจากการสัมผัสเสียงตามที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพได้ขอความร่วมมือแล้ว แต่ทางผู้บริหารเห็นสมควรให้มีการลดระดับเสียงด้วยวิธีการทางวิศวกรรม เพื่อลดระดับเสียงที่แหล่งกำเนิดและเป็นการป้องกันมิให้พนักงานที่ละเลยการสวมใส่ที่ครอบหูเกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยินแบบชั่วคราว

สาเหตุ

ทาง NTi ได้ดำเนินการตรวจสอบและเก็บข้อมูลเสียงหน้างานพบว่า แหล่งกำเนิดเสียงที่สร้างปัญหาเสียงเกินค่ามาตรฐานในพื้นที่ห้องคลีนรูมมีทั้ง เครื่องบดย่อยฟิล์ม พัดลมอุตสาหกรรม ชุดถุงกรองฝุ่น ท่อลำเลียงเศษฟิล์ม และเครื่องอัดเส้นพลาสติค (extrusion machine) รวมไปถึงเสียงก้องและเสียงสะท้อนผนังขณะเครื่องจักรทั้งหมดมีการทำงานพร้อมกัน

วิธีการปรับปรุง

ภายหลังการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียดทำให้ทราบว่าเครื่องบดย่อยฟิล์มมีกำลังเสียง (SWL: Sound Power Level) มากที่สุดในบรรดาแหล่งกำเนิดเสียงของพื้นที่นั้น แต่การลดเสียงเครื่องบดฟิล์มเพียงจุดเดียวจะทำให้ระดับเสียงลดลงไม่มากนัก เนื่องจากยังมีแหล่งกำเนิดเสียงอื่นที่ยังไม่ได้ทำการปรับปรุงอยู่ ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณในขณะนั้นทำให้เจ้าของพื้นที่สามารถทำการปรับปรุงได้เพียงแค่เครื่องบดฟิล์มเพียงจุดเดียว แต่ต้องการให้ระดับเสียงลดลงมากที่สุด ทาง NTi จึงได้เสนอและทำการปรับปรุงด้วยการติดตั้งตู้ครอบลดเสียง (acoustic enclosure) พร้อมด้วยระบบจัดการความร้อน (heat management system) เพื่อป้องกันมิให้มอเตอร์ของเครื่องบดฟิล์มเกิดความร้อนสะสมในขณะทำงาน ซึ่งจะสร้างความเสียหายแก่ลูกค้าตามมาได้

ผลการปรับปรุง

  • ระดับเสียงเฉลี่ยภายในห้องย่อยฟิล์มลดลงจาก 87-90 dBA เหลือ 83-85 dBA
  • เครื่องบดย่อยและมอเตอร์สามารถทำงานได้ตามปกติ ปราศจากปัญหาความร้อนสะสม
  • พนักงานสัมผัสเสียงอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ตามจำนวนชั่วโมงการทำงาน 8 ชั่วโมง