ผลงาน >> แก้ปัญหาเสียงระบบลำเลียงวัตถุดิบด้วยลม
Portfolio
ผลงาน

ปัญหา

พนักงานแผนกเตรียมวัตถุดิบในพื้นที่ผลิตของโรงงานบรรจุภัณฑ์แห่งหนึ่งสัมผัสเสียงตลอดเวลา 8 ชั่วโมงทำงานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ผู้รับผิดชอบพื้นที่และเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานต้องการลดอัตราการสัมผัสเสียงของพนักงานทุกคนที่ทำงานในแผนกนั้น แต่เนื่องจากในพื้นที่มีเครื่องจักรที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงรบกวนอยู่หลายจุด คณะทำงานจึงไม่แน่ใจว่าควรจะเริ่มทำการควบคุมเสียงที่จุดใดก่อน เพื่อให้ระดับเสียงทั้งพื้นที่ลดลงมากที่สุดด้วยงบประมาณที่มี

สาเหตุ

จุดที่พนักงานส่วนใหญ่ทำงานอยู่จะอยู่ใกล้กับระบบลำเลียงวัตถุด้วยลม (material-transferred line) มากที่สุด คือมีระยะห่างประมาณ 6-7 เมตร เมื่อทำการเก็บข้อมูลเสียงโดยละเอียดพบว่าสาเหตุเสียงดังมาจากการทำงานของพัดลมแลระบบท่อลำเลียง ร่วมกับการสะท้อนของเสียงเนื่องจากระบบถูกติดตั้งอยู่ติดกับผนังอาคาร ขณะที่ระบบทำงานเสียงที่เกิดขึ้นจะเป็นเสียงแหลมดังวัดเสียงบริเวณพัดลมได้ 98 dBA และบริเวณที่พนักงานทำงานวัดได้ 89 dBA (รวมเสียงเครื่องจักรจากแหล่งอื่นด้วย)

แนวทางการปรับปรุง

  • ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณและเป็นโครงการทดลอง จึงต้องเลือกวิธีลดเสียงไม่ให้เกินงบที่จัดสรรไว้
  • ประเมินระดับกำลังงานเสียง (Sound Power Level: SWL) จากแหล่งกำเนิดถึงผู้รับเสียง
  • ยืนยันความถี่เสียงรบกวนของระบบลำเลียงด้วยเทคนิค FFT (Fast Fourier Transform)
  • เก็บข้อมูลเสียงในจุดสำคัญระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงถึงผู้รับเสียง สำหรับเทียบผลการปรับปรุง
  • คำนวณค่าการลดทอนเสียง (Transmission Loss: TL) ของวัสดุ และความหนาที่พอดี
  • ติดตั้งระบบลดเสียง acoustic jackets พร้อมเก็บข้อมูลเสียงหลังการปรับปรุง

ผลการปรับปรุง

  • ระดับเสียงเฉลี่ยขณะที่ระบบทำงานลดลงจาก 98 dBA เหลือ 86 dBA
  • บริเวณที่พนักงานปฏิบัติงานอยู่ระดับเสียงลดลงจาก 89 dBA เหลือ 85 dBA
  • สามารถเลือกลดเสียงจากแหล่งกำเนิดอื่นได้อีก เพื่อให้เสียงลดลงต่ำกว่า 83 dBA