ผลงาน >> แก้ปัญหาเสียงเกินมาตรฐานเครื่องแยกกาก
Portfolio
ผลงาน

ปัญหา

โรงงานผลิตกาแฟพร้อมดื่มแห่งหนึ่งต้องการลดอัตราการสัมผัสเสียงของพนักงาน ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่การผลิตซึ่งมีแหล่งกำเนิดเสียงรบกวนจากเครื่องจักรและอุปกรณ์หลายชนิด แต่แหล่งกำเนิดเสียงที่ดังชัดเจนและทำให้ระดับการสัมผัสเสียงของพนักงานในพื้นที่นั้นเกินค่ามาตรฐานก็คือเครื่องแยกกาก จำนวน 2 เครื่องที่อยู่ติดกัน เมื่อทำการตรวจวัดระดับเสียงขณะที่เครื่องแยกกากทำงานพบว่า ระดับเสียงอยู่ในช่วง 88-92 dBA ลักษณะเสียงที่เกิดขึ้นจะเป็นเสียงช่วงความถี่สูงและเป็นเสียงดังสม่ำเสมอเมื่อเครื่องทำงาน

สาเหตุ

เครื่องแยกกากถูกติดตั้งในพื้นที่โล่งเนื่องจากมีไอน้ำและความร้อนเกิดขึ้นขณะที่เครื่องทำงาน พนักงานในพื้นที่เกรงว่าการปิดคลุมด้วยการสร้างตู้ครอบหรือห้องกันเสียงอาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องความร้อนสะสม และเป็นอุปสรรคในการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงเครื่องแยกกากในแต่ละครั้ง ทำให้เครื่องแยกกากถูกใช้งานโดยไม่มีอุปกรณ์ควบคุมเสียง

แนวทางการปรับปรุง

  • ชี้บ่งแหล่งกำเนิดเสียง (noise identification) พบว่าเสียงเครื่องแยกกากเป็นเสียงรบกวนหลักจริง
  • ระบุลักษณะเสียง (noise characterization) ทราบว่าช่วงความถี่เสียงรบกวนคือ 1000-1600 Hz
  • คำนวณหาค่าการกันเสียง (TL: Transmission Loss) ของวัสดุที่นำมาใช้ในพื้นที่มีความร้อนได้
  • ออกแบบห้องกันเสียงแบบเปิดด้าน เพื่อระบายไอความร้อน พร้อมประตูเปิดเข้าออกได้ทุกด้าน
  • คำนวณหาระยะความสูงห้องที่เหมาะสม ที่ทำให้บริเวณที่พนักงานทำงานเป็น shadow zone
  • จำลองระดับเสียงบริเวณที่พนักงานทำงาน ระหว่างมีและไม่มีห้องกันเสียงของเครื่องแยกกาก

ผลการปรับปรุง

  • ระดับเสียงเฉลี่ยบริเวณที่พนักงานทำงานลดลงจาก 88-92 dBA เหลือ 83-85 dBA
  • ผู้มีหน้าที่ซ่อมบำรุงหรือทำงานกับเครื่องแยกกาก ยังสามารถทำงานได้ตามปกติ
  • ไม่มีปัญหาความร้อนสะสมหรือการควบแน่นของไอที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน