ผลงาน >> วิเคราะห์ความถี่เสียงรบกวนของอาคารชุด
Portfolio
ผลงาน

หลักการและเหตุผล

อาคารชุดในปัจจุบันอย่างคอนโดมิเนียมที่ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ที่ติดกับสถานที่ที่ต้องการความเงียบสงบ เช่น โรงเรียน วัด โรงพยาบาล ศาสนสถาน หรือบ้านพักอาศัยส่วนบุคคล อาจมีปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเสียงรบกวนที่กระทบต่อผู้พักอาศัยในอาคารชุดเองโดยตรงหรือผู้อยู่อาศัยใกล้กับอาคาร โดยสาเหตุของเสียงรบกวนอาจจะมาจากระบบอำนวยความสะดวกหรือระบบพื้นฐานของอาคารชุด เช่น ระบบจอดและจัดเก็บรถยนต์อัตโนมัติ ระบบทำความเย็น ระบบกระจายอากาศ ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ห้องหม้อแปลงไฟฟ้า ห้องปั๊มน้ำใช้และสระว่ายน้ำ เป็นต้น หากไม่สามารถค้นหาสาเหตุการรบกวนที่แท้จริงได้ การแก้ปัญหาก็ไม่ใช่เรื่องง่าย

ความจำเป็น

การวิเคราะห์ความถี่เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงที่แตกต่างกัน ช่วยให้สามารถตรวจสอบได้ว่าสาเหตุของปัญหาเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นนั้น แท้จริงแล้วมาจากอุปกรณ์หรือกระบวนการทำงานใดของระบบในอาคาร ก่อนจะทำการศึกษาต่อไปถึงรูปแบบหรือวิธีการลดเสียงที่จุดนั้น รวมไปถึงข้อดีและข้อจำกัดของการควบคุมเสียงแต่ละรูปแบบ ครอบคลุมเรื่องการประเมินความเสี่ยงหรือผลกระทบด้านอื่นที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากดำเนินการปรับปรุงเสร็จสิ้นแล้ว การวิเคราะห์ความถี่เสียงจึงเป็นขั้นตอนพื้นฐานในการแก้ปัญหาที่จำเป็นและสามารถวิเคราะห์ความซับซ้อนของปัญหาได้หลายระดับ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของปัญหาและเหตุการณ์ภายในอาคาร

แนวทางการทำงาน

  • รับทราบปัญหาและตรวจสอบเหตุการณ์ที่หน้างานจริง
  • ศึกษาแผนผังอาคารและคุณสมบัติของระบบที่เกิดเสียงรำคาญ
  • เก็บข้อมูลเสียงที่แหล่งกำเนิดเสียง ทางผ่านเสียง และผู้รับเสียง
  • วิเคราะห์ความถี่เสียงรบกวนเพื่อหาความเป็นไปได้ในการลดเสียง
  • เสนอแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อลดเสียงรบกวนในแต่ละจุด

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • เข้าใจถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาเสียงรบกวนที่เกิดขึ้น
  • ได้รับข้อมูลเสียงที่จำเป็นเพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
  • ป้องกันความผิดพลาดในการตัดสินใจดำเนินการแก้ปัญหา
  • จัดเตรียมแผนงาน วิธีการ วัสดุ และงบประมาณได้อย่างเหมาะสม
  • ประเมินประสิทธิผลหรือระดับเสียงหลังการปรับปรุงได้แม่นยำ