ผลงาน >> แก้ปัญหาเสียงรบกวนจากมอเตอร์
Portfolio
ผลงาน

การใช้ตู้ครอบลดเสียง (sound enclosure) สำหรับลดระดับความดันเสียงที่แหล่งกำเนิด จัดเป็นวิธีการควบคุมเสียงตามแนวทางวิศวกรรมรูปแบบหนึ่ง นับเป็นวิธีการที่ยุ่งยากซับซ้อนน้อยกว่าวิธีการดัดแปลงแหล่งกำเนิดเสียงเพื่อให้มีระดับความดันเสียงลดลง โดยทั่วไปแล้วสามารถแบ่งตู้ครอบลดเสียงออกได้เป็น 2 รูปแบบคือ "ตู้ครอบลดเสียงแบบธรรมดา" และ "ตู้ครอบลดเสียงแบบมีระบบระบายความร้อน" การตัดสินใจเลือกใช้รูปแบบใดนั้น จะต้องทำการคำนวณภาระความร้อน (heat load) ที่เกิดขึ้นภายในตู้ครอบลดเสียงจากแหล่งกำเนิดความร้อนที่มีทั้งหมด ปัญหาที่พบได้บ่อยในการใช้งานตู้ครอบลดเสียงคือ ปัญหาเสียงเล็ดลอดออกตามรอยต่อของตู้ และปัญหาความร้อนสะสมภายในตู้ที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่าค่าที่ยอมรับได้

ตู้ครอบลดเสียงแบบถอดย้ายได้สำหรับมอเตอร์ รุ่น NISOLINE-PD50 ออกแบบมาสำหรับลดเสียงที่แหล่งกำเนิดของเสียงโดยตรง ช่วยลดระดับความดันเสียงได้ 8-15 dBA (ขึ้นอยู่กับพลังงานเสียง และที่ตั้งของแหล่งกำเนิดเสียง) เป็นตู้ครอบลดเสียงสำเร็จรูปที่ออกแบบตามลักษณะการใช้งานของลูกค้าและระดับเสียงที่เกิดขึ้น

โดยมีการคำนวณค่าการลดทอนเสียง (Transmission Loss: TL) เพื่อให้ได้ตู้ครอบลดเสียงที่เหมาะสมกับการใช้งานและงบประมาณที่ลูกค้ามี ช่วยให้การลดเสียงมีประสิทธิภาพสูง ทั้งเสียงจากแหล่งกำเนิดโดยตรง (Direct Sound) และเสียงสะท้อน (Reverberation) ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ Nisoline-PD50 สามารถถอดประกอบ ย้ายตำแหน่ง และติดตั้งใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการซ่อมบำรุง ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ ไม่เป็นเชื้อเพลิง จึงสามารถติดตั้งและใช้งานในจุดที่ต้องการลดเสียงได้อย่างมั่นใจ

บริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมเสียงในโรงงานอุตสาหกรรม (ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน) และเสียงทางสิ่งแวดล้อม (เสียงรบกวน) โดยทางบริษัทยินดีให้คำแนะนำที่ทำได้จริงสำหรับการแก้ปัญหาด้านมลภาวะทางเสียงที่เกิดขึ้น เพื่อให้ทั้งโรงงาน พนักงาน และชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

"เพราะเรา...เข้าใจเรื่องเสียง"