ผลงาน >> ออกแบบอุปกรณ์ลดเสียงมอเตอร์
Portfolio
ผลงาน

เสียงดังรบกวนจากมอเตอร์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต สำหรับบางโรงงานอุตสาหกรรมอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้พนักงานรับสัมผัสเสียงสะสมเกินกว่า 85 dBA ตลอด 8 ชั่วโมงการทำงาน ซึ่งเป็นค่าระดับเสียงเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด (ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่องการรับสัมผัสเสียงตลอด 8 ชั่วโมงทำงานของพนักงาน) หรือการสัมผัสเสียงอาจไม่เกินแต่เป็นเสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญและทำให้พนักงานมีความรู้สึกล้าทางระบบการได้ยินได้ ซึ่งอาการดังกล่าวจะทำให้อวัยวะรับเสียง โดยเฉพาะเซลล์ขนและเซลล์ประสาทในการรับเสียงเสื่อมสภาพเร็วขึ้น เป็นอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม และต้องดำเนินการแก้ไขหรือหาแนวทางในการลดเสียงเพื่อให้มีผลเสียต่อพนักงานน้อยที่สุด

“งานออกแบบอุปกรณ์ลดเสียงมอเตอร์ในโรงงาน” เป็นอีกหนึ่งบริการจากทาง NTi สำหรับแก้ไขปัญหาด้านเสียงดังจากแหล่งกำเนิดโดยตรง โดยการเก็บข้อมูลเสียงที่จำเป็น เช่น ระดับความดันเสียงเฉลี่ย เสียงสูงสุด ความถี่เสียง พฤติกรรมการทำงานของพนักงานในพื้นที่ มาทำการวิเคราะห์ด้วยซอฟท์แวร์เฉพาะทางในการควบคุมเสียง เพื่อเลือกวัสดุและออกแบบอุปกรณ์เพื่อลดเสียงของมอเตอร์ที่มีเสียงดัง ซึ่งนอกจากเรื่องระดับเสียงที่ต้องลดลงแล้ว อุปกรณ์ลดเสียงมอเตอร์จะต้องทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิของผิวมอเตอร์ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ออกแบบไว้ไม่สร้างความเสียหายหรือเร่งความเสื่อมของมอเตอร์จากความร้อนสะสมอีกด้วย 

ทางบริษัทฯ เลือกใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐาน IEC และ ISO ในการเก็บข้อมูล โดยบุคลากรที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ด้านการควบคุมเสียงในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ (ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์เสียงและความสั่นสะเทือน กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) จึงมั่นใจได้ว่าปัญหาเสียงเกินค่ามาตรฐานในโรงงานจะได้รับการจัดการจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ไม่ต้องเสี่ยงหรือลองผิดลองถูกอีกต่อไป

 บริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในด้านการควบคุมเสียงในโรงงานอุตสาหกรรม จากประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาด้านเสียงมายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นเสียงทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และเสียงทางสิ่งแวดล้อม โดยทางบริษัทยินดีให้คำแนะนำที่ทำได้จริงสำหรับการแก้ปัญหาด้านมลภาวะทางเสียงที่เกิดขึ้น เพื่อให้ทั้งโรงงาน พนักงาน หรือชุมชนโดยรอบอยู่ร่วมกันได้

 

เพราะเรา...เข้าใจเรื่องเสียง