ความรู้ >> ระดับเสียงรบกวนในยามวิกาล
KNOWLEDGE
ความรู้

การได้นอนหลับอย่างมีคุณภาพจัดว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตของมนุษย์ทุกคน เพราะในขณะที่เราหลับสนิทนั้นร่างกายของเราจะมีการหลั่งฮอร์โมนที่จำเป็นออกมาเพื่อให้เราได้ตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่น พร้อมที่จะรับมือกับกิจกรรมในเช้าวันถัดไป แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะนอนหลับได้อย่างที่ใจปรารถนา โดยเฉพาะคนที่ประสบกับปัญหาเสียงรบกวนยามวิกาล ไม่ว่าจะเป็นเสียงจากยานพาหนะบนถนน เสียงดนตรีจากสถานบันเทิง เครื่องขยายเสียงจากการจัดงานรื่นเริง และเสียงอื่นๆอีกมากมายที่เข้าข่ายเสียงรบกวน ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการนอนหลับอย่างมีคุณภาพทั้งสิ้น

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ได้กล่าวถึงผลการวิจัยภาคสนามเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพของระดับเสียง เช่น ช่วงเวลากลางวันถึงตอนเย็น ระดับเสียงเฉลี่ยภายนอกอาคารควรอยู่ระหว่าง 50-55 เดซิเบลเอ ในขณะที่ช่วงเวลากลางคืนควรมีระดับเสียงเฉลี่ยภายนอกอาคารไม่เกิน 45 เดซิเบลเอ ส่วนในอาคารนั้นไม่ควรเกิน 35 เดซิเบลเอ ตัวอย่างของประเทศออสเตรเลียกับการใช้กฎหมายระดับเสียงของเหตุการณ์เกี่ยวกับการรบกวนการนอนหลับ จะใช้เกณฑ์ที่ต้องไม่เกินค่า 15 เดซิเบลเอ ที่ระยะห่าง 1 เมตรห่างจากหน้าต่างของห้องนอน เทียบกับค่าระดับเสียงพื้นฐานในช่วงเวลากลางคืน (22:00-07:00 น.) และยังใช้ค่าระดับเสียงสูงสุด (LAmax) ร่วมกับระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 1 นาที (LA1minute) เทียบกับระดับเสียงพื้นฐานว่าเป็นเสียงรบกวนหรือไม่อีกด้วย

ส่วนกฎหมายเสียงรบกวนของประเทศไทยในปัจจุบัน (มิถุนายน 2565) สำหรับเสียงรบกวนยามวิกาล (22:00-06:00 น.) จะใช้เกณฑ์ความแตกต่างจากระดับเสียงพื้นฐาน ต้องไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ (โดยต้องบวก 3 เดซิเบลเอ ให้กับระดับเสียงขณะมีการรบกวน ก่อนนำมาคำนวณหาค่าระดับการรบกวน) จากเกณฑ์ดังกล่าวจะเห็นว่าเจตนารมณ์ของกฎหมาย พยายามทำหน้าที่รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบทางเสียงในยามวิกาล ซึ่งในทางปฏิบัติจะได้ผลดีเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับการเอาจริงเอาจังของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายในแต่ละพื้นที่ด้วย

เรื่องเสียงรบกวนยามวิกาลเป็นปัญหาที่กระทบกับการใช้ชีวิตของใครหลายคน การมีความรู้และข้อมูลด้านเสียงรบกวนที่ถูกต้อง จะช่วยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเข้าใจถึงสิทธิของตนเอง รู้จักหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ... โดยผู้ที่สนใจเรื่องเสียงรบกวนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก ... Soundgood Project