ความรู้ >> แนวทางแก้ปัญหาเสียงดังจากพัดลมเติมอากาศ
KNOWLEDGE
ความรู้

แนวทางแก้ปัญหาเสียงดังจากพัดลมเติมอากาศ

“แนวทางแก้ปัญหาเสียงดังจากพัดลมเติมอากาศ โดย NTI มีแนวทางแก้ปัญหาเสียงดังจากพัดลมเติมอากาศมาแนะนำเพื่อเป็นแนวทาง ดังนี้ 1. วัดค่าระดับการรบกวนตามที่กฎหมายกำหนด 2. แยกความถี่เสียง 3. คำนวณ (Heat Load) 4. ติดตั้งพร้อมกับวัดเสียง Before – After / วัดอุณหภูมิ การดำเนินการตามแนวทางที่กล่าวมานั้นจะช่วย ลดปัญหาเสียงรบกวนจากพัดลมเติมอากาศในโรงงาน และลดผลกระทบต่อชุมชนในบริเวณโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด”

หลายโรงงานประสบปัญหาถูกร้องเรียนจาก เสียงรบกวนของพัดลมเติมอากาศ (Root Blowers) เนื่องจากที่ตั้งของแหล่งกำเนิดเสียงประเภทนี้ส่วนใหญ่ จะอยู่ติดกับบ่อบำบัดน้ำเสียหรือขอบที่ดินของโรงงาน (ทั้งด้านข้างและด้านหลัง) ซึ่งมักจะเป็นอาณาเขตที่ติดกับที่ดินของชาวบ้านหรือผู้ได้รับผลกระทบทางเสียง อีกทั้งพัดลมเติมอากาศส่วนใหญ่จะมีการทำงานตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ทำให้เกิดปัญหาเสียงรบกวนทั้งในเวลากลางวัน (06.00 - 22.00 น.) และเวลากลางคืน (22.00 - 06.00 น.) ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

NTi มีแนวทางแก้ปัญหาเสียงดังจากพัดลมเติมอากาศ ดังนี้

1. วัดค่าระดับการรบกวนตามที่กฎหมายกำหนด

- ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 หรือ

- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวนค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวน และค่าระดับการรบกวน พ.ศ.2565

2. แยกความถี่เสียง

- เพื่อคำนวณค่าการลดทอนเสียง หรือเรียกว่าค่า Sound Transmission Loss (TL)

- เลือกวัสดุที่จะแก้ปัญหาเสียง เช่น ตู้ครอบลดเสียง ห้องกันเสียง ผนังกันเสียง

3. คำนวณ (Heat Load)

- เพื่อเลือกระบบจัดการความร้อนที่เหมาะสมให้แก่ระบบลดเสียง

- หากมีการจัดการความร้อนที่ไม่เหมาะสม พัดลมเติมอากาศอาจเกิดความเสียหายได้

4. ติดตั้งพร้อมกับวัดเสียง Before – After / วัดอุณหภูมิ

- หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ให้วัดระดับความดันเสียงอีกครั้ง เพื่อเปรียบเทียบกับเสียงก่อนปรับปรุง

- อุณหภูมิหลังการติดตั้งระบบลดเสียง ต้องไม่เกินกว่าที่ออกแบบไว้ (ไม่ควรเกิน 10 องศาเซลเซียส)