ผลงาน >> แก้ปัญหาเสียงรบกวนของระบบบำบัดอากาศ
Portfolio
ผลงาน

ปัญหา

โรงงานแห่งหนึ่งถูกร้องเรียนจากชาวบ้านที่อยู่ใกล้กันว่ามีเสียงรบกวนชวนให้รำคาญตลอดเวลา ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติได้ทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน เมื่อเข้าไปตรวจสอบหน้างานทำให้ทราบจากวิศวกรที่ดูแลเครื่องจักรว่าเสียงรบกวนเกิดจากเสียงลมที่ออกจากปล่องระบบบำบัดมลพิษอากาศของกระบวนการผลิต โดยปล่องระบายอากาศดังกล่าวอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ 12 เมตร วางคู่ขนานกันในแนวนอน ซึ่งเสียงที่เกิดขึ้นสามารถได้ยินออกไปไกลเป็นระยะทางหลายร้อยเมตรโดยเฉพาะในเวลากลางคืน

สาเหตุ

เมื่อตรวจสอบบริเวณที่ตั้งของระบบบำบัดมลพิษอากาศที่ติดตั้งภายในอาคารแห่งหนึ่งของโรงงาน พบว่าระบบประกอบด้วย ชุดถุงกรองฝุ่น พัดลมดูดอากาศชนิดเหวี่ยงหนีศูนย์ มีต้นกำเนิดกำลังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบขับตรงไม่ผ่านสายพานซึ่งควบคุมความเร็วด้วยอินเวอร์เตอร์ พร้อมท่อลมต่อไปยังปล่องระบายอากาศบนหลังคา หนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดเสียงดังรำคาญคืออากาศที่ผ่านการบำบัดมลพิษแล้วระบายออกผ่านปล่องที่ไม่มีอุปกรณ์ลดเสียง (silencers) เมื่อทำการตรวจวัดค่าระดับการรบกวนพบว่าสูงถึง 27.0 dBA

แนวทางการปรับปรุง

  • สำรวจหน้างานเบื้องต้นเพื่อเก็บข้อมูลเสียงและข้อมูลของเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง
  • ทำการวิเคราะห์คลื่นเสียง (waveform analysis) เพื่อชี้บ่งปัญหาเสียงที่แท้จริง
  • จัดทำตัวแบบจำลองคณิตศาสตร์ด้านเสียง (noise simulation) เพื่อหาแนวทางลดเสียง
  • ออกแบบอุปกรณ์ลดเสียง (passive silencers) ที่มีขนาดเหมาะสมกับกำลังงานเสียง
  • ผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียงเข้ากับปลายปล่องระบายอากาศทั้งสองชุด
  • เก็บข้อมูลเสียงหลังติดตั้งแล้วเสร็จ เพื่อจัดทำรายงานเปรียบเทียบผลก่อนและหลังปรับปรุง

ผลการปรับปรุง

  • ค่าระดับการรบกวนจากเสียงปลายปล่องลดลงจาก 27.0 dBA เหลือเพียง 7.0 dBA
  • ค่าระดับการรบกวนของเสียงปลายปล่องอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดคือไม่เกิน 10.0 dBA
  • ชาวบ้านหมดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญและสามารถอยู่ร่วมกับโรงงานได้ตามปกติ